Pomoc techniczna

  REJESTRACJA KROK PO KROKU


 

 Rejestracja na stronie  www.irk.awf.katowice.pl

       1. Zapoznanie się z zasadami zawartymi w oświadczeniu kandydata korzystajacego z  internetowej rejestracji kandydatów (IRK)
           oraz
zaakceptowanie ich przez opcję WYRAŻAM ZGODĘ

       2. Wpisanie wszystkich wymaganych informacji do formularza rejestracji.

 

Proces rejestracji wykonuje się tylko raz, następne logowania odbywają się poprzez zakładkę: WEJŚCIE

 

Po pomyślnym utworzeniu konta, należy się zalogować i wykonać kolejne kroki rekrutacji:

        1. Należy uzupełnić swoje dane osobowe

        2. Należy wprowadzić egzaminy maturalne i wyniki matury (w przypadku oczekiwania na wyniki matury należy wpisać 0% -
           dane należy uzupełnić po otrzymaniu wyników - najpóźniej do dnia zakończenia rejestracji).

        3. Należy wybrać kierunek/kierunki studiów

        4. Należy wypełnienić oświadczenie o innych studiach

        5. Należy dokonać opłaty rekrutacyjnej poprzez opłacenie przelewu (druk przelewu dostępny po zalogowaniu na indywidualnym
            koncie
IRK w zakładce dokonaj  opłaty rekrutacyjnej

UWAGA!!! Kandydaci na kierunki w których występuje narażenie na działanie  czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  zobowiązani są do zrobienia badań (NIE DOTYCZY kandydatów na kierunek ZARZĄDZANIE)- zaświadczenie lekarskie powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i musi być wydane przez  lekarza  specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Skierowania na badania są do pobrania ze strony głównej menu Skierowanie na badania. (nie dotyczy kandydatów na kierunek zarządzanie).

Dostarczenie kompletu dokumentów* i odebranie decyzji o przyjęciu na studia przez kandydatów pozytywnie zweryfikowanych odbywa się w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych (Listy dostępne w zakładce Listy / Zakwalifik). W przypadku nie dopełnienia terminu będą przyjmowani kandydaci z listy rezerwowej.

Kandydaci na studia drugiego stopnia wychowania fizycznego, absolwenci studiów pierwszego stopnia uczelni innych niż AWF Katowice, zobowiązani są dostarczyć wraz z kompletem dokumentów zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią z całości studiów pierwszego stopnia.

** Podanie (Ankieta osobowa) wydrukowana z indywidualnego konta, oraz dokumenty określone w Informatorze dla kandydatów

 

   Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, napisz do nas:     rekrutacja@awf.katowice.pl
   Pomoc techniczna:     adminirk@awf.katowice.pl


lub zadzwoń: 0-32/207-53-57; 207-51-21